Skip To Main Content

Adult School COVID-19 Vaccination Mandate

NOTICE TO ALL STUDENTS REGARDING COVID-19 MANDATE - EFFECTIVE JANUARY 1, 2022


English
Beginning January 1, 2022, all Alameda Adult School students enrolled in in-person classes must be fully vaccinated, and must have shown proof of vaccination to Alameda Adult School office.  Students who are not fully vaccinated will be automatically unenrolled from face to face classes. Unvaccinated and partially vaccinated students will be welcome to attend our online classes if available. 
 
Spanish/Español

As of January 1, 2022, all Alameda Adult School students enrolled in face-to-face classes must be fully immunized and must have shown proof of vaccination at the Alameda Adult School office. Students who are not fully vaccinated will be automatically canceled from in-person classes. Unvaccinated and partially vaccinated students are welcome to attend our online classes if available. 

Chinese/中文 

從 2022 年 1 月 1 日 開始 , 所有 參加 面授 的 阿拉米 達成人 學校 必須 完全 接種 疫苗 , 並且 必須 向 阿拉米 達成人 學校 辦公室 出示 疫苗 疫苗 接種 證明。
未 完全 接種 疫苗 的 將 將自動取消面對面課程的註冊。
未接種疫苗和部分接種疫苗的學生歡迎參加我們的在線課程。

Vietnamese/ Việt

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, tất cả học sinh Trường Alameda Adult ghi danh vào các lớp trực tiếp phải được tiêm chủng đầy đủ và phải xuất trình bằng chứng đã tiêm chủng cho văn phòng Trường Alameda Adult. Những học sinh không được tiêm chủng đầy đủ sẽ tự động không được ghi danh vào các lớp học trực tiếp. Các học sinh chưa được tiêm chủng và đã được tiêm chủng một phần sẽ được đón nhận tham gia các lớp học ọu ếi cúngến cún.